پردیس شهید رجایی فارس

انتخابات

انتخابات انجمن های علمی و کانون های فرهنگی اجتماعی پردیس شهید رجایی فارس

انتخابات انجمن های علمی و کانون های فرهنگی اجتماعی پردیس شهید رجایی فارس
دانشجویان محترمی که قصد شرکت در انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی و کانون های فرهنگی اجتماعی را دارند از طریق لینک های زیر ثبت نام کنند. 
 لینک ثبت نام انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی پردیس شهید رجایی فارس 
 B2n.ir/SHRSH_SRF 
 
لینک ثبت نام انتخابات شورای مرکزی کانون های فرهنگی اجتماعی پردیس شهید رجایی فارس 
 https://b2n.ir/SHRSH_KRF 
 
توجه: 
هر دانشجو صرفا در یک جا (اعم از کانون یا انجمن) می تواند به عنوان کاندیدای شورای مرکزی ثبت نام کند. 
دانشجویان ورودی جدید حق رای دارند اما بر اساس آیین نامه نمی توانند به عنوان عضو شورای مرکزی باشند. 
  
امور فرهنگی اجتماعی پردیس شهید رجایی فارس


نظرات کاربران