پردیس شهید رجایی فارس

اردوی تفریحی

اردوی تفریحی یک روزه کوهمره سرخی

اردوی تفریحی یک روزه کوهمره سرخی 
 
زمان: پنجشنبه 4 خرداد 1402 
هزینه ثبت نام: 120000 تومان 
 
زمان ثبت نام:  
از شنبه 30 اردیبهشت تا یکشنبه 31 اردیبهشت 
مکان ثبت نام:  
دفتر امور فرهنگی اجتماعی پردیس شهید رجایی فارس 
 
شیوه ثبت نام:  
این اردو به صورت گروهی است و ثبت نام و سایر امور توسط سرگروه انجام می شود. هر گروه متشکل از 8 نفر است که دانشجویان به اختیار خود در گروه مورد نظر عضو می شوند. 
بنابراین جهت ثبت نام فقط سر گروه به دفتر فرهنگی مراجعه نماید. 
سرگروه های ساختمان شهید سلیمانی نیز باید به دفتر فرهنگی در ساختمان شماره 1 پردیس مراجعه کنند 
 
لطفا در هنگام ثبت نام فیش واریزی و مشخصات اعضای گروه را به همراه داشته باشید. 
 
شیوه پرداخت هزینه: 
واریز به شماره کارت زیر 
 
6104337368837231   (به نام آقای محمد عسکری) 
اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نمایند. 
 
کانون ایران شناسی و ایرانگردی پردیس شهید رجایی فارس


نظرات کاربران