پردیس شهید رجایی فارس

معلم نمونه

آقای مسعود نیکو نژاد آموزگار کلاس اول و فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی فارس، در سال اول معلمی معلم نمونه کشوری شد.

 
آقای مسعود نیکو نژاد آموزگار کلاس اول و فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی فارس، در سال اول معلمی معلم نمونه کشوری شد. 
ایشان در جشنواره راه معلمی نیز که در مرداد ماه 1401 توسط انجمن زیست شناسی و بسیج دانشجویی پردیس شهید رجایی به صورت کشوری برگزار گردید نیز مقام اول را کسب نمودند.


نظرات کاربران